Bảng dữ liệu an toàn

Tìm một số Bảng dữ liệu an toàn được truy cập nhiều nhất dưới đây.

Công cụ tìm Bảng dữ liệu an toàn

Sử dụng Công cụ tìm Bảng dữ liệu an toàn này để truy cập vào các tài liệu về giải pháp vệ sinh thương mại.

Tìm kết quả

Phiếu an toàn hóa chất trên trang web này có thể không đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật sở tại. Để có được bản sao Phiếu an toàn hóa chất theo định dạng phù hợp với quy định của pháp luật sở tại, vui lòng liên hệ với công ty 3M sở tại hoặc gọi 84-8-54160429 để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng cung cấp  thông tin Phiếu an toàn hóa chất trực tuyến cho các nước khác  bằng ngôn ngữ địa phương.

 

Thủ thuật tìm kiếm

Có Phiếu an toàn hóa chất các sản phẩm 3M cho người sử dụng các chất độc hại.

3M cho phép bạn truy cập thông tin Phiếu an toàn hóa chất, với điều kiện là sao chép đầy đủ thông tin không được thay đổi trừ khi có sự đồng ý trước của 3M, và không được quyền bán lại hoặc phân phối bản sao cũng như bản gốc nhằm thu lợi.

 

Tên/Số sản phẩm

Bạn có thể nhập một tổ hợp gồm chữ và số vào trường Tên/Số sản phẩm, chẳng hạn như đối với tên sản phẩm và số model.

Ví dụ: chất tẩy rửa bàn ghế 573 khi tìm kiếm chất tẩy rửa bàn ghế và văn phòng 3M™

 

Định dạng Phiếu an toàn hóa chất và số ID 3M

Example: 10-0157-770-0160-6830-9

 

số Phiếu an toàn hóa chất

Những con số này đôi khi có thể tìm thấy trên bao bì sản phẩm.

 

Phân đoạn

Không biết toàn bộ số Phiếu an toàn hóa chất? Chỉ cần nhập ít nhất hai trong số các chữ số.

 

Câu hỏi Phiếu an toàn hóa chất

Gọi +84 28 54160429 nếu bạn không thể tìm thấy thông tin cụ thể về SDS.