1. Việt Nam
  2. Tìm kiếm SVHC

Tìm SVHC

Kết quả chất có nguy cơ cao (SVHC)

Tìm thông tin chất có nguy cơ cao cho sản phẩm hóa học? Vui lòng sử dụng: Tìm Phiếu an toàn hóa chất
Tìm kiếm

Cơ sở dữ liệu này là thông tin về các chất có nguy cơ cao (SVHC) cho bài viết. Thông tin này là kiến thức và độ tin cậy của 3M, dựa vào toàn bộ hoặc một phần các thông tin được các nhà cung cấp bên thứ ba cung cấp cho 3M. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: EHS&R - Phòng kỷ thuật, 84-8-54160429, hoặc 3minnovation-vn@mmm.com. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin SVHC trực tuyến cho các nước khác bằng ngôn ngữ địa phương.

Thủ thuật tìm kiếm

Tên/Số sản phẩm

Bạn có thể nhập một tổ hợp gồm chữ và số vào trường Tên/Số sản phẩm, chẳng hạn như đối với tên sản phẩm và số model.

Ví dụ: chất tẩy rửa bàn ghế 573 khi tìm kiếm chất tẩy rửa bàn ghế và văn phòng 3M™

 

Định dạng số ID 3M

Hãy nhập ID 3M theo định dạng sau: xx-xxxx-xxxx-x hoặc xxxxxxxxxxx

Ví dụ:  42-0023-4049-7 hoặc 42002340497

 

Phân đoạn

Không biết toàn bộ tên hay số ID 3M? Chỉ cần nhập ít nhất hai trong số các chữ số.