Thông tin pháp lý quan trọng

  • Thông tin kỹ thuật: Thông tin kỹ thuật, hướng dẫn và các tuyên bố khác có trong tài liệu hoặc do 3M cung cấp theo cách khác dựa trên hồ sơ, kiểm tra hoặc kinh nghiệm mà 3M cho là đáng tin cậy, nhưng tính chính xác, đầy đủ và bản chất đại diện của thông tin đó là không được đảm bảo. Những thông tin này chỉ dành cho những người có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn đủ để đánh giá và áp dụng phán đoán thông tin của riêng họ đối với thông tin này. Không có giấy phép theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của 3M hoặc bên thứ ba nào được cấp hoặc ngụ ý với thông tin đó.

    Lựa chọn và sử dụng sản phẩm: Việc sử dụng và hiệu suất của sản phẩm 3M trong một ứng dụng cụ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của 3M mà nằm trong tầm hiểu biết và kiểm soát của người dùng. Do đó, khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đánh giá sản phẩm và xác định xem sản phẩm có đúng và phù hợp với ứng dụng của khách hàng hay không, bao gồm đánh giá nguy hiểm tại nơi làm việc và xem xét tất cả quy định và tiêu chuẩn hiện hành (ví dụ: OSHA, ANSI, v.v.). Nếu không thực hiện đúng các công đoạn như đánh giá, lựa chọn và sử dụng đúng sản phẩm 3M và các sản phẩm an toàn thích hợp, hoặc không đáp ứng tất cả quy định an toàn hiện hành, có thể dẫn đến thương tích, ốm đau, tử vong, hư hại tài sản.

    Bảo hành, giới hạn biện pháp khắc phục và miễn trừ trách nhiệm: Trừ khi có thông tin bảo hành khác được nêu cụ thể trên bao bì sản phẩm 3M hiện hành hoặc tài liệu sản phẩm (cụ thể trường hợp áp dụng bảo hành), 3M đảm bảo rằng mỗi sản phẩm của chúng tôi đều đáp ứng thông số kỹ thuật sản phẩm 3M hiện hành tại thời điểm chúng tôi bàn giao sản phẩm. 3M KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC CÓ THÊM ĐIỀU KIỆN NÀO KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC PHÁT SINH KHI SỬ DỤNG, KHAI BÁO HẢI QUAN HOẶC GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI. Nếu một sản phẩm 3M không tuân theo điều kiện bảo hành này, thì biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền được 3M quyết định chính là thay thế sản phẩm 3M hoặc hoàn hoàn tiền.

    Giới hạn trách nhiệm pháp lý: Ngoại trừ các biện pháp khắc phục hạn chế được nêu ở trên, và ngoại trừ trong phạm vi pháp luật nghiêm cấm, 3M sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến sản phẩm 3M, cho dù trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hoặc do hậu quả (bao gồm, nhưng không giới hạn, thất thoát lợi nhuận hoặc mất cơ hội kinh doanh), bất kể được biện hộ bằng các quy định pháp luật hoặc yêu sách công bình, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo hành, hợp đồng, sơ suất hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt.

    LƯU Ý QUAN TRỌNG: Tất nhiên, có nhiều yếu tố và biến số có thể ảnh hưởng đến từng công việc sửa chữa, vì vậy kỹ thuật viên và cơ sở sửa chữa cần đánh giá từng công đoạn và quy trình sửa chữa cụ thể, bao gồm các hướng dẫn liên quan của xe, bộ phận và chỉ dẫn của nhà sản xuất (OEM), đồng thời xác định nội dung phù hợp với công việc sửa chữa đó.