Green mesh banner

Yêu cầu Sách trắng về độ sáng của biển báo giao thông

Đọc tóm tắt nghiên cứu này để biết cách thành phố Albuquerque giảm tai nạn vào ban đêm bằng cách nâng cấp hệ thống biển báo giao thông. Trong ví dụ này, các nhà nghiên cứu có thể đưa ra các cách xử lý và kiểm soát khác nhau, để theo dõi độ sáng biển báo giao thông ảnh hưởng như thế nào đến sự an toàn của người lái xe vào ban đêm.

 • White Paper entitled Traffic Sign Brightness, Performance Measures and Driver Safety: A Synopsis

  Bạn sẽ tìm hiểu:

   

  • Lý do màng phản quang theo chuẩn ASTM D4956 Loại XI có thể cải thiện độ an toàn vào ban đêm
  • Nhu cầu cần có biển báo phản quang để nhận thấy rõ ràng biển báo
  • Tối ưu hóa thời gian tiếp nhận thông tin biển báo
  • Biển báo phản quang và tác động đến an toàn giao thông 

Yêu cầu tập sách trắng hoàn chỉnh

 • All fields are required unless indicated optional

 • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M .

 • Submit