3M Respiratory Protection Safety Expertise Center

Chào mừng bạn đến với Trung tâm Bảo vệ hô hấp 3M

Các công cụ từng bước để giúp đảm bảo các chương trình an toàn đạt được mục tiêu an toàn hô hấp của chúng.

Chương trình bảo vệ hô hấp của bạn bắt đầu từ đây.

Với tư cách là người quản lý an toàn, tiến hành một chương trình bảo vệ hô hấp thành công có nghĩa là điều hướng một hệ thống phức tạp của các quy định và lường trước các mối nguy. Hãy luôn nhớ rằng chúng tôi ở đây là để hỗ trợ bạn. Dù bạn đang ở đâu trong quá trình này, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn những thông tin mà bạn cần.

Để thực hiện một chương trình bảo vệ hô hấp tại nơi làm việc thành công, bạn phải hiểu và tuân thủ các tiêu chuẩn do các cơ quan nhà nước như Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) đặt ra. Khi bắt đầu, bạn có lẽ sẽ cảm thấy khá nhiều áp lực, rắc rối. Để giúp bạn hiểu rõ tất cả, chúng tôi đã tóm tắt các điểm cốt lõi của tiêu chuẩn hiện hành và những gì bạn cần làm để tuân thủ từng tiêu chuẩn đó.

 • Worker wearing 3M disposible respirator

  Những điểm nổi bật trong các quy định của OSHA về bảo vệ hô hấp

  Khi việc bảo vệ hô hấp được OSHA yêu cầu, cần thiết lập một chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản. Điều đó có nghĩa là quản trị viên chương trình được chỉ định phải giám sát những việc sau:
   

  • Đánh giá phơi nhiễm với các chất gây ô nhiễm trong không khí.
  • Lựa chọn thiết bị bảo vệ hô hấp phù hợp.
  • Đánh giá sức khỏe của nhân viên để đảm bảo họ có thể đeo thiết bị bảo vệ hô hấp.
  • Kiểm tra độ kín khít và đào tạo nhân viên thường xuyên.
  • Kiểm tra, sửa chữa, vệ sinh, bảo quản và thay thế thiết bị bảo vệ hô hấp khi cần thiết.
  • Đánh giá chương trình định kỳ để đảm bảo chương trình đang được chạy đúng cách.
  • Ghi chép thành tài liệu tất cả những điều trên.

  Mỗi phần của chương trình có thể có vẻ phức tạp. Với tư cách là người quản lý an toàn, bạn phải tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định hiện hành, chúng tôi đã chuẩn bị những điểm cốt lõi để giúp bạn thực hiện chúng.

  Địa điểm: Quy định của OSHA Liên bang 29 CFR 1910.34


Các bước chung để thiết lập một chương trình bảo vệ hô hấp


Nguồn trợ giúp Nổi bật: Đánh giá Y tế cho việc Sử dụng Thiết bị bảo vệ hô hấp Trực tuyến của OSHA

Mẫu nền màu cam
Chúng tôi ở đây để giúp đỡ

Có câu hỏi nào không? Hãy liên hệ với các chuyên gia bảo vệ hô hấp của chúng tôi.

HỎI CHÚNG TÔI CÂU HỎI CỦA BẠN

Tìm và sử dụng các Sản phẩm về Bảo vệ hô hấp