Paddle Hero

Chương trình bằng Văn bản

Trung tâm Bảo vệ hô hấp 3M

Những điều Quan trọng để Duy trì một Chương trình bằng Văn bản

Một chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản* là thành phần cốt lõi để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc của bạn. Chương trình này không chỉ được yêu cầu bởi Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) mà còn có giá trị đối với người sử dụng lao động vì:
 

 • Các viên chức tuân thủ của OSHA sử dụng điều này để xác nhận rằng tất cả các phần trong chương trình của bạn đều đang được thực hiện tốt.
 • Người giám sát và người lao động có thể tham khảo các chính sách và thủ tục có trong đó, để họ biết trách nhiệm của mình.
 • Đó là một tài nguyên duy nhất để lưu giữ hồ sơ về quá trình đào tạo và kiểm tra trước đây để bạn biết những điều cần cập nhật và khi nào cần cập nhật.
 • Nhân viên tính toán bảo hiểm có thể xem tài liệu này khi điều tra các yêu cầu bồi thường.

Vậy, với tư cách là người sử dụng lao động, bạn làm thế nào để đưa ra một chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản và duy trì việc thực hiện chương trình này?

Trước tiên, hãy mô tả các chính sách chung mà nơi làm việc tuân theo để tuân thủ các quy định của OSHA, bao gồm trách nhiệm của mọi người, từ cấp quản lý đến nhân viên. Sau đó, cung cấp các quy trình cụ thể cho các phần khác nhau của chương trình an toàn, bao gồm:
 

 • Đánh giá phơi nhiễm. Các phương pháp được sử dụng để xác định những mối nguy hiện có và nếu các mối nguy ở mức không được chấp nhận, tức là yêu cầu cần có biện pháp bảo vệ hô hấp.
 • Lựa chọn thiết bị bảo vệ hô hấp. Thông tin được sử dụng để chọn thiết bị bảo vệ hô hấp.
 • Đánh giá y tế. Bản sao của đánh giá và bảng câu hỏi được sử dụng.
 • Kiểm tra độ Kín khít. Mô tả các quy trình được sử dụng, cũng như hồ sơ về biện pháp kiểm tra độ Kín khít được thực hiện.
 • Tập huấn về thiết bị bảo vệ hô hấp. Tài liệu được sử dụng khi đào tạo nhân viên mới và thực hiện đào tạo hàng năm cho toàn bộ nhân viên.
 • Bảo trì mặt nạ. Quy trình chi tiết để kiểm tra và làm sạch thiết bị bảo vệ hô hấp, và lịch trình thay đổi phin lọc.
 • Đánh giá chương trình. Các tiêu chí được sử dụng để đánh giá chương trình ít nhất hàng năm và bản tóm tắt các phát hiện.

Mỗi khi một khía cạnh của chương trình được triển khai hoặc cập nhật, hãy lưu giữ hồ sơ về mỗi thử nghiệm và đánh giá đã thực hiện, và các bản sao của các thủ tục và thông tin được sử dụng để xác định những điều được yêu cầu.

Xem lại toàn bộ chương trình đã lập ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo mọi nội dung đều được cập nhật và thêm hồ sơ đánh giá.

*Mặc dù được gọi là chương trình bằng “văn bản”, OSHA có thể chấp nhận các tệp điện tử. Vì vậy, bạn có thể quét tài liệu và lưu chương trình dưới dạng điện tử, miễn là những người cần xem có thể truy cập theo yêu cầu.

Lập tài liệu

Danh sách Kiểm tra dành cho Chương trình bằng Văn bản

 • Hình ảnh về danh sách kiểm tra chương trình hô hấp

  Sử dụng danh sách kiểm tra này để giúp đảm bảo chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản đã được lập hoàn chỉnh