Training Hero

Đào tạo

Trung tâm Bảo vệ hô hấp 3M

Đào tạo về Thiết bị bảo vệ hô hấp Hàng năm

Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) yêu cầu người sử dụng lao động phải đào tạo và kiểm tra độ kín khít cho những nhân viên sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp trong công việc. Chương trình đào tạo hàng năm này giúp bạn có cơ hội giải thích tầm quan trọng của việc bảo vệ hô hấp và cung cấp cho mọi người một khóa học bồi dưỡng về cách sử dụng và chăm sóc thiết bị của họ đúng cách.

 • Woman Mask

  Chương trình đào tạo hàng năm của bạn phải bao gồm những điều sau:

  1. Quy trình bằng văn bản.
  2. Các mối nguy về đường hô hấp.
  3. Sử dụng và hạn chế.
  4. Đeo và điều chỉnh.
  5. Thực hành thực tế.
  6. Kiếm tra độ kín dành cho người dùng.
  7. Bảo trì và bảo quản.
  8. Các dấu hiệu và triệu chứng y tế.
  9. Tài liệu đào tạo.

Bước 1: Quy trình bằng Văn bản

Khám phá các Quy trình bằng Văn bản

Bạn phải có các quy trình cụ thể tại nơi làm việc của mình trong chương trình đào tạo an toàn bảo vệ hô hấp bằng văn bản của bạn. Đánh giá định kỳ để đảm bảo chúng được cập nhật và sử dụng trong quá trình đào tạo hàng năm. Sách giới thiệu về Chương trình Quản lý Bảo vệ hô hấp 3M có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn có các tài liệu chính xác.

Tải xuống Sách giới thiệu về Chương trình Quản lý Bảo vệ hô hấp 3M (PDF, 683.6 KB)

Bước 2: Các Mối nguy về Đường hô hấp

Đây là nơi buổi đào tạo của bạn bắt đầu. Thông báo cho nhân viên về các mối nguy về đường hô hấp mà họ có thể gặp phải trong các tình huống khẩn cấp và thông thường, đồng thời giải thích lý do tại sao thiết bị bảo vệ hô hấp của họ là cần thiết.

Các bảng dữ liệu an toàn vật liệu cho các hóa chất được sử dụng tại nơi làm việc của bạn có chứa thông tin về những ảnh hưởng đối với sức khỏe và những mối nguy của các vật liệu đó. Nếu chưa có bất kỳ tài liệu nào, bạn có thể yêu cầu các bảng dữ liệu an toàn vật liệu tại 3M.com.

Để biết thêm thông tin liên quan đến đào tạo về hóa chất nguy hiểm, hãy xem Tiêu chuẩn Thông báo Nguy hiểm OSHA, 29 CFR 1910.1200. Nếu mối nguy về hô hấp ở nơi làm việc của bạn có tiêu chuẩn riêng cụ thể (ví dụ, mối nguy sinh học hoặc phóng xạ), hãy tham khảo tiêu chuẩn đó để biết các yêu cầu đào tạo.

Tiêu chuẩn Thông báo Nguy hiểm OSHA

 

Bước 3: Sử dụng và Hạn chế

Giải thích rằng không có cái gọi là thiết bị bảo vệ hô hấp đa năng và mặt nạ bạn cung cấp đã được lựa chọn để giải quyết các mối nguy cụ thể tại nơi làm việc của bạn. Xem lại cách sử dụng và các hạn chế trong hướng dẫn đi kèm với mỗi thiết bị bảo vệ hô hấp, bao gồm cả ảnh hưởng của việc đeo, sử dụng hoặc bảo trì thiết bị bảo vệ hô hấp không đúng cách. Nhãn phê duyệt của NIOSH cũng cung cấp một số thông tin này.

Nói với nhân viên rằng — ngoại trừ khi đeo thiết bị thở cá nhân (SCBA) hoặc thiết bị bảo vệ hô hấp kết hợp có đường dẫn khí/SCBA - họ phải thoát ra khỏi khu vực bị ô nhiễm trong mọi tình huống khẩn cấp liên quan đến thiết bị bảo vệ hô hấp, bao gồm cả sự cố thiết bị bảo vệ hô hấp.

Bước 4: Đeo và điều chỉnh

Giải thích rằng thiết bị bảo vệ hô hấp phải được đeo đúng cách để kín khít và bảo vệ hiệu quả, đồng thời phải kiểm tra trước mỗi lần đeo. Hướng dẫn và minh họa cách đeo và điều chỉnh đúng cách cho bất kỳ loại thiết bị bảo vệ hô hấp nào được đeo theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Tải xuống và in áp phích “Wear It Right” (“Đeo đúng cách”) và trưng bày ở nơi làm việc quanh năm.

Bước 5: Thực hành Thực tế

Sau khi bạn minh họa các quy trình đeo và điều chỉnh đúng cách, hãy yêu cầu mỗi nhân viên thực hành việc đeo trong khi nói chuyện với họ về các quy trình.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các nhân viên phải được đánh giá y tế trước khi đeo thiết bị bảo vệ hô hấp và tiến hành kiểm tra độ kín. Ngoài ra, OSHA yêu cầu kiểm tra độ kín khít trước khi người dùng đeo thiết bị bảo vệ hô hấp bắt buộc khi làm việc.

Tổng quan về Kiểm tra độ Kín khít

Bước 6: Kiếm tra Độ kín dành cho Người dùng

Khi mọi người đã đeo thiết bị bảo vệ hô hấp, hãy hướng dẫn họ cách tiến hành kiếm tra độ kín dành cho người dùng để xác định xem thiết bị bảo vệ hô hấp đã được đeo và kín khít đúng cách chưa. Giải thích rằng việc người dùng kiếm tra độ kín bằng áp suất dương hoặc áp suất âm — đôi khi được gọi là kiểm tra độ kín khít — phải được tiến hành mỗi khi đeo thiết bị bảo vệ hô hấp. Tham khảo quy trình kiểm tra độ kín dành cho người dùng trên mỗi gói thiết bị bảo vệ hô hấp.

Khi người đeo đã hoàn thành quy trình kiểm tra độ kín dành cho người dùng, hãy hỏi xem có ai cảm thấy bất kỳ sự rò rỉ nào xung quanh viền của thiết bị bảo vệ hô hấp không. Nếu có, người đeo nên xem lại hướng dẫn đeo, điều chỉnh lại độ kín khít và thực hiện kiểm tra lại độ kín.

Nếu không thể đeo một cách kín khít, người đeo phải chọn một thiết bị bảo vệ hô hấp khác và lặp lại quy trình kiểm tra độ kín dành cho người dùng.

Bước 7: Bảo trì và Bảo quản

Trao đổi về bảo trì và bảo quản thiết bị bảo vệ hô hấp. Nếu nhân viên của bạn chịu trách nhiệm bảo dưỡng Mặt nạ bảo vệ hô hấp của chính họ, hãy xem lại quy trình làm sạch, kiểm tra, sửa chữa và bảo quản chi tiết được liệt kê trong sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp.

GHI CHÚ: Thiết bị bảo vệ hô hấp dùng một lần chỉ cần đơn giản là vứt đi.

Bước 8: Các Dấu hiệu và Triệu chứng Y tế

Hướng dẫn nhân viên nhận biết các dấu hiệu và triệu chứng y tế có thể hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp hiệu quả. Những điều này có thể được tìm thấy trong Bảng câu hỏi Đánh giá Y tế cho việc Sử dụng Thiết bị bảo vệ hô hấp của OSHA, 1910.134, Phụ lục C.

Bước 9: Tài liệu Đào tạo

Sau khi một nhân viên đã tham gia chương trình đào tạo về thiết bị bảo vệ hô hấp và có thể chứng minh kiến thức về khóa đào tạo, họ sẽ đáp ứng yêu cầu của OSHA. Ghi lại việc hoàn thành thành công khóa đào tạo và kiểm tra độ kín khít cho tất cả nhân viên đeo thiết bị bảo vệ hô hấp, và lưu giữ những hồ sơ này trong chương trình bảo vệ hô hấp bằng văn bản của bạn.

Sách giới thiệu về Chương trình Quản lý Bảo vệ hô hấp 3M có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ hồ sơ (liên kết bên dưới).

Sách giới thiệu về Chương trình Quản lý Bảo vệ hô hấp 3M (PDF, 683.64 KB)