SDS Finder

Tìm kết quả
 • Thủ thuật tìm kiếm
  Thủ thuật tìm kiếm

  Có Phiếu an toàn hóa chất các sản phẩm 3M cho người sử dụng các chất độc hại.

  3M cho phép bạn truy cập thông tin Phiếu an toàn hóa chất, với điều kiện là sao chép đầy đủ thông tin không được thay đổi trừ khi có sự đồng ý trước của 3M, và không được quyền bán lại hoặc phân phối bản sao cũng như bản gốc nhằm thu lợi.

   

  Tên/Số sản phẩm

  Bạn có thể nhập một tổ hợp gồm chữ và số vào trường Tên/Số sản phẩm, chẳng hạn như đối với tên sản phẩm và số model.

  Ví dụ: chất tẩy rửa bàn ghế 573 khi tìm kiếm chất tẩy rửa bàn ghế và văn phòng 3M™

   

  Định dạng Phiếu an toàn hóa chất và số ID 3M

  Example: 10-0157-770-0160-6830-9

   

  số Phiếu an toàn hóa chất

  Những con số này đôi khi có thể tìm thấy trên bao bì sản phẩm.

   

  Phân đoạn

  Không biết toàn bộ số Phiếu an toàn hóa chất? Chỉ cần nhập ít nhất hai trong số các chữ số.

   

  Câu hỏi Phiếu an toàn hóa chất

  Gọi +84 28 54160429 nếu bạn không thể tìm thấy thông tin cụ thể về SDS.

Phiếu an toàn hóa chất trên trang web này có thể không đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật sở tại. Để có được bản sao Phiếu an toàn hóa chất theo định dạng phù hợp với quy định của pháp luật sở tại, vui lòng liên hệ với công ty 3M sở tại hoặc gọi 84-8-54160429 để biết thêm thông tin. Chúng tôi cũng cung cấp  thông tin Phiếu an toàn hóa chất trực tuyến cho các nước khác  bằng ngôn ngữ địa phương.

 


Contact 3M Dental

Customer Service
1-800-634-2249

Customer Care Representatives are available Monday - Friday, 8am - 5pm CST

3M Oral Care
2510 Conway Avenue
St. Paul, MN 55144-1000 USA