• 3M Filter Replacement Program

  Chương trình thay thế phin lọc và tấm lọc

  Chương trình này giúp bảo vệ người lao động bằng cách quản lý hiệu quả quá trình thay thế phin lọc và tấm lọc của thiết bị bảo vệ hô hấp. Chương trình hỗ trợ bạn xác định khoảng thời gian có thể sử dụng Phin lọc Khí & Hơi của Thiết bị bảo vệ hô hấp 3M™ hoặc Tấm lọc 3M™ và bao gồm các quy trình và biểu mẫu cần thiết cho tài liệu chương trình của bạn. Lịch trình thay thế là một thành phần bắt buộc của bất kỳ chương trình bảo vệ hô hấp, đã được nêu trong Tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910.134.

  Các Lợi ích của Chương trình Bao gồm:
  Đánh giá Môi trường
  Tối ưu hóa Bảo vệ
  Quản lý Hàng tồn kho và An toàn

  Bắt đầu:
  Quy trình 5 bước được thiết kế để giúp phát triển và thực hiện kế hoạch thay thế cho nơi làm việc của bạn.


 • Bước 1: Phân tích Chương trình Hiện tại

  Bước đầu tiên là đảm bảo bạn có chương trình thiết bị bảo vệ hô hấp tuân thủ theo OSHA và sau đó xem lại quy trình để biết cách thay thế các phin lọc và tấm lọc của thiết bị bảo vệ hô hấp tại nơi làm việc của bạn. Quá trình này phải tuân theo các nguyên tắc được nêu trong Tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910.134..

 • Bước 2: Nhận dạng Chất Gây Ô nhiễm

  Bước tiếp theo là xác định các chất gây ô nhiễm tại nơi làm việc của bạn bằng một trong ba phương pháp sau:

  Phân tích Dữ liệu Hiện có: Xem lại dữ liệu giám sát không khí hiện có để hiểu các chất gây ô nhiễm tại nơi làm việc của bạn. Nếu không xác định được chất gây ô nhiễm, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) để biết các mối nguy tiềm ẩn trong không khí.

  Phân tích Môi trường Làm việc: Sau khi các chất gây ô nhiễm tiềm ẩn được xác định, có thể sử dụng Thiết bị Phát hiện và Đo Độ Khuếch tán 3M đối với một số chất gây ô nhiễm dạng khí hoặc hơi để xác định mức nồng độ trung bình trong không khí.

  Đánh giá Tư vấn: Bạn có thể tìm thấy các công ty chuyên đánh giá chất gây ô nhiễm tại www.aiha.org bằng cách chọn “Consultants Listing” (“Danh sách Nhà tư vấn”).

 • Bước 3: Lựa chọn Thiết bị bảo vệ hô hấp/Tấm lọc

  Dựa trên các chất gây ô nhiễm và nồng độ được ghi lại trong bước hai, Hướng dẫn Lựa chọn Thiết bị bảo vệ hô hấp và Phần mềm lựa chọntính toán thời gian sử dụng 3M™ (PDF, 416 KB) sẽ giúp xác định loại thiết bị bảo vệ hô hấp nào được khuyên dùng cho một tình huống phơi nhiễm nhất định. Hướng dẫn này bao gồm dữ liệu về hơn 800 hóa chất, bao gồm các loại khí, hơi và hạt.

 • Bước 4: Kế hoạch Thay thế Phin lọc và Tấm lọc của Thiết bị bảo vệ hô hấp

  Kế hoạch thay thế phin lọc và tấm lọc thực hiện một quy trình giúp nhân viên thay thế phin lọc và tấm lọc của họ vào thời điểm thích hợp. Để giúp xác định tần suất thay thế phin lọc, hãy truy cập Phần mềm lựa chọn và tính toán thời gian sử dụng 3M™. Để thiết lập tần suất thay thế tấm lọc, hãy tải xuống tài liệu Tìm hiểu về Tấm lọc P-Series (PDF, 117 KB).

 • Bước 5: Giám sát Chương trình

  Việc lưu trữ hồ sơ liên tục là rất quan trọng để đảm bảo tuân thủ lâu dài lịch trình thay thế. Điều này cũng hỗ trợ việc mua hàng và quản lý hàng tồn kho. Mẫu lưu trữ hồ sơ này có thể giúp bạn thu thập và duy trì tất cả các thông tin cần thiết.

  Tải xuống Mẫu Lưu trữ Hồ sơ (XLS, 22,50 KB)