Red-orange background image

Bản vẽ CAD và tệp Bim

  • Vui lòng sử dụng công cụ chọn bên dưới để mở một cửa sổ mới, tại đó, bạn có thể tải xuống (các) tệp cho hệ thống đã chọn của mình.

    Nếu cần bản vẽ CAD hoặc BIM không có sẵn tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Close  
  • Hỏi chuyên gia 3M

    Tất cả các trường là bắt buộc, trừ khi được chỉ rõ là tùy chọn.

  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • GỬI ĐI

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!