Building & Construction
3M™ Interam™ Endothermic Mat

Tấm bọc công nghệ ngậm nước 3M™ Interam™ Endothermic Mat

Phòng bị cho tình huống xấu nhất. Bảo vệ với giải pháp tốt nhất.

Hỏi chuyên gia 3M

Video thử nghiệm và lắp đặt 3M E-Mat

Chống cháy máng cáp, chống cháy ống luồn dây, chống cháy kết cấu thép


Đã được thử nghiệm và tin cậy hơn 30 năm qua


Liên kết nhanh

Chat with Us
Close  
  • Hỏi chuyên gia 3M

    Tất cả các trường là bắt buộc, trừ khi được chỉ rõ là tùy chọn.

  • 3M sẽ xử lý, thu thập, lưu giữ, sử dụng và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật của 3M.

  • GỬI ĐI

Xin lỗi của chúng tôi ...

Đã xảy ra lỗi khi gửi. Vui lòng thử lại sau …

Cảm ơn bạn.

Biểu mẫu của bạn đã được gửi thành công!