1. Việt Nam
  2. Sản Phẩm 3M
  3. Thiết bị bảo vệ cá nhân
  4. Bảo vệ hô hấp
  5. Khẩu trang bảo vệ hô hấp
  6. Khẩu trang chống bụi 3M 8210, tiêu chuẩn N95, 160cái/hộp

Khẩu trang chống bụi 3M 8210, tiêu chuẩn N95, 160cái/hộp

3M ID 70070614394