Vật liệu trám trét nhanh 3M 01160

3M ID 70008003264
Thông tin chi tiết

Vật liệu trám trét nhanh 01160, sử dụng điền đầy và làm phẳng bề mặt.. Sử dụng trong quá trình sửa chữa thân xe.

Vật liệu trám trét nhanh 01160, sử dụng điền đầy và làm phẳng bề mặt.. Sử dụng trong quá trình sửa chữa thân xe.