Vật liệu trám trét nhanh 3M 01160

  • 3M ID 7000125043

Chi tiết

Vật liệu trám trét nhanh 01160, sử dụng điền đầy và làm phẳng bề mặt.. Sử dụng trong quá trình sửa chữa thân xe.

Vật liệu trám trét nhanh 01160, sử dụng điền đầy và làm phẳng bề mặt.. Sử dụng trong quá trình sửa chữa thân xe.

Thuộc tính tiêu biểu