3M Khối và đĩa phay

18 Sản phẩm

$doc.localizations.viewProducts (18)

18 Sản phẩm

Shade

Block Size

Overall Height (Metric)

Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69321, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69323, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A3.5 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69319, Đĩa 98S x 14 mm, Màu Bleach Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69328, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69331, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A3.5 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69334, Đĩa 98S x 18 mm, Màu D2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69320, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69326, Đĩa 98S x 14 mm, Màu D2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69332, Đĩa 98S x 18 mm, Màu B1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69330, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A3 Phôi Zirconia Trong 3M™ Lava™ Plus High Translucency, 69272, Đĩa 98S x 18 mm Phôi Zirconia Trong 3M™ Lava™ Plus High Translucency, 69271, Đĩa 98S x 14 mm Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69333, Đĩa 98S x 18 mm, Màu C1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69329, Đĩa 98S x 18 mm, Màu A2 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69324, Đĩa 98S x 14 mm, Màu B1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69325, Đĩa 98S x 14 mm, Màu C1 Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69327, Đĩa 98S x 18 mm, Màu Bleach Phôi Zirconia 3M™ Lava™ Esthetic, 69322, Đĩa 98S x 14 mm, Màu A3