1. Việt Nam
  2. Chăm sóc sức khỏe
  3. 3M Healthcare Investigator Sponsored Research
Chăm sóc sức khỏe

3M Health Care Business là công ty hàng đầu thế giới cung cấp các sản phẩm và giải pháp sáng tạo cho việc chăm sóc hồi sức, chăm sóc bệnh mạn tính, ngăn ngừa nhiễm trùng, chăm sóc răng miệng, quản lý thông tin sức khỏe, cấp phát thuốc và an toàn thực phẩm. 3M cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy giúp nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng, chi phí và kết quả của việc chăm sóc. 

3M cam kết hỗ trợ Investigator Sponsored Research (ISR, Nghiên Cứu Được Tài Trợ Bởi Đơn Vị Nghiên Cứu), trong những nghiên cứu có chung quyền lợi, mở rộng phạm vi kiến thức khoa học và kỹ thuật liên quan đến các sản phẩm của 3M. Nghiên Cứu Được Tài Trợ Bởi Đơn Vị Nghiên Cứu bao gồm các nghiên cứu lâm sàng được phát triển độc lập hoặc nghiên cứu cơ bản được một đơn vị nghiên cứu không phải là công ty (ví dụ: cá nhân nhà nghiên cứu, tổ chức, nhóm nghiên cứu hợp tác, nhóm hợp tác) khởi xướng, tiến hành và quản lý toàn bộ phù hợp với các yêu cầu pháp lý, đạo đức và quy định hiện hành. Các đơn vị nghiên cứu có thể yêu cầu hỗ trợ dưới hình thức sản phẩm hoặc công nghệ, tài trợ nghiên cứu hoặc cả hai từ 3M.

Nhấp vào ”đây” để nộp ý tưởng của quý vị


Các Loại Nghiên Cứu

3M có thể hỗ trợ Nghiên Cứu Được Tài Trợ Bởi Đơn Vị Nghiên Cứu với các sản phẩm 3M như được cho phép theo luật pháp và quy định địa phương, miễn là nghiên cứu được dự tính nhất quán với các ưu tiên của công ty.

Nghiên cứu thường hội đủ điều kiện để được cân nhắc nhận hỗ trợ của 3M:
 

  • Nghiên Cứu Lâm Sàng: Nghiên cứu được kiểm soát khoa học về một tác nhân điều trị (thiết bị hoặc thuốc), trong đó có các đối tượng tham gia là con người.
  • Nghiên Cứu Phi Lâm Sàng/Nghiên Cứu Tiền Lâm Sàng: Nghiên cứu thực hiện trong giai đoạn trước khi sử dụng trong/trên người. Các nghiên cứu này là nghiên cứu trong ống nghiệm, trong cơ thể sống và trên máy tính hoặc thông qua sự mô phỏng trên máy tính.

Nghiên cứu thường không hội đủ điều kiện để được cân nhắc nhận hỗ trợ của 3M:
 

  • Các nghiên cứu về an toàn.
  • Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ không hợp lý gây bệnh hoặc tổn thương cho đối tượng nghiên cứu.
  • Các nghiên cứu về an toàn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)