1. Việt Nam
 2. Chính sách Bảo mật

Phụ lục Việt Nam của Chính sách Quyền riêng tư của 3M Toàn cầu

Phụ lục này bổ sung, quy định chi tiết hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật Toàn cầu của 3M theo Nghị địn bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/NĐ-CP), các nguyên tắc và quy định thực thi của luật này cùng các văn bản hướng dẫn liên quan được ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước (gọi chung là “Pháp Luật”).

Phụ lục này áp dụng cho việc xử lý các dữ liệu cá nhân của Công ty TNHH 3M Việt Nam (sau đây gọi là “3M” hoặc “chúng tôi”). Với mục đích này, thuật ngữ “xử lý” dùng để chỉ một hoặc nhiều hoạt động tác động đến dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi lại, phân tích, xác nhận, lưu trữ, cải chính, tiết lộ, kết hợp, truy cập, truy xuất nguồn gốc, truy xuất, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền tải, cung cấp, chuyển giao, xóa, tiêu hủy hoặc các hoạt động liên quan khác.

Dữ liệu cá nhân

 • Pháp luật Việt Nam định nghĩa dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

 • Dữ liệu cá nhân được 3M thu thập có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở những loại thông tin sau đây:

  • tên, chức vụ, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại;
  • số giấy tờ định danh cá nhân và/hoặc số hộ chiếu;
  • hồ sơ liên lạc với 3M;
  • kết quả trả lời các khảo sát thị trường và các cuộc thi được tổ chức bởi 3M hoặc một bên thứ ba khác nhân danh 3M;
  • thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ;
  • cảnh quay camera hoặc video xác định các cá nhân (bao gồm cả cảnh quay camera quan sát) được cài đặt tại một số khu vực thuộc cơ sở của 3M như một phần của cơ sở hạ tầng an ninh;
  • tên người dùng, mật khẩu và các thông tin nhận dạng khác khi bạn đăng ký tại trang web 3M;
  • Các thông tin khác liên quan đến việc xác định một cá nhân cụ thể.,

  Thu thập, Mục đích của việc Thu thập và Xử lý Dữ liệu Cá nhân

 • Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân

  3M sẽ tiết lộ Dữ liệu cá nhân:

  cho mục đích mà thông tin được thu thập; hoặc
  trong trường hợp một cá nhân đã đồng ý; hoặc
  để 3M có thể tiếp thị trực tiếp khi đã có sự đồng ý, nhưng các cá nhân cũng sẽ có cơ hội từ chối việc tiếp thị trực tiếp như trên. 3M luôn đính kèm các thông tin liên lạc của mình trong mọi hoạt động tiếp thị trực tiếp; hoặc
  trong trường hợp được pháp luật cho phép;

  Việc tiết lộ Dữ liệu cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn:
  cho công ty mẹ, các công ty có liên quan, các đơn vị phụ thuộc và/hoặc liên kết của 3M;
  tại bất kỳ tòa án hoặc bất kỳ bên có liên quan nào liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng, công ty luật và/hoặc cố vấn pháp lý, cơ quan thu hồi nợ, cơ quan báo cáo tín dụng và/hoặc đơn vị cấp tín dụng;
  cho bất kỳ cơ quan thanh toán nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tổ chức tài chính cho mục đích duy trì hồ sơ tài chính, đánh giá hoặc xác minh tín dụng và tạo điều kiện thanh toán;
  cơ quan kiểm soát và cơ quan hành pháp;
  các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, chuyên gia tư vấn, công ty bảo hiểm, bảo lãnh, kiểm toán viên và cố vấn cũng như các đại lý và/hoặc nhà thầu tương ứng trên cơ sở cần phải biết; và
  bất kỳ bên được chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng hoặc bên mua thực tế hoặc tiềm năng nào của bất kỳ đơn vị kinh doanh nào của 3M liên quan đến mọi hoạt động nào của công ty.

  3M sẽ không bán hoặc cấp phép cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà 3M thu thập từ một cá nhân.

 • Nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

  Các cá nhân có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 • Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân xuyên biên giới

  Mọi dữ liệu cá nhân được cung cấp cho 3M có thể được chuyển đến, lưu trữ hoặc tiết lộ cho người nhận ở nước ngoài. Ví dụ, 3M có thể sử dụng một máy chủ được lưu trữ ở nước ngoài để lưu trữ dữ liệu, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn.

  Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được xử lý bởi các nhân viên hoặc bởi các bên thứ ba làm việc cho 3M hoạt động bên ngoài Việt Nam tại các quốc gia như Hoa Kỳ hoặc Phi-líp-pin, hoặc bởi các đại diện và nhân viên của công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc của 3M.

  3M sẽ thực hiện các bước hợp lý, trong trường hợp, trước khi dữ liệu cá nhân của bạn được tiết lộ cho người nhận ở nước ngoài, để đảm bảo rằng người nhận đó không vi phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Xâm phạm dữ liệu

  Khi xảy ra hành vi xâm phạm dữ liệu đáng ngờ, 3M sẽ hành động theo kế hoạch xử lý xâm phạm dữ liệu của 3M. Trong trường hợp 3M xác định rằng đã xảy ra hành vi xâm phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho Bộ Công an Việt Nam (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) theo quy định của pháp luật.

  Tùy từng trường hợp, 3M sẽ cung cấp cho các cá nhân quyền chọn lựa không nhận dạng chính họ khi giao dịch với 3M. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, khả năng xử lý câu hỏi, đề nghị, khiếu nại hoặc yêu cầu của bạn có thể bị giảm sút.

 • Thắc mắc và Khiếu nại

  Bạn có quyền gửi khiếu nại theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

  Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên lạc với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ dưới đây:

  Email: vnprivacy@mmm.com
  Công ty TNHH3M Việt Nam
  Người nhận: Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu
  1060 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong
  Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
  Việt Nam

  Cập nhật ngày 01 tháng 7 năm 2023