1. Việt Nam
 2. Thông tin pháp lý

3M United States

Thông tin pháp lý quan trọng

 

 • Đọc kỹ các Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web này. Việc truy cập, sử dụng trang web và các tài liệu của trang web tùy thuộc vào việc quý vị chấp thuận và tuân thủ các điều khoản. Nếu quý vị không chấp thuận những điều khoản này, quý vị nên rời khỏi trang web ngay và chấm dứt việc sử dụng thêm bất kỳ tài liệu nào có được từ trang web.

 • Các điều khoản và thông báo khác có thể áp dụng

  Điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ áp dụng cho các giao dịch kinh doanh hay chương trình khuyến mãi do 3M thực hiện thông qua trang web này. Các điều khoản bổ sung sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ bảng thông báo, lĩnh vực tư vấn và hoặc các phương tiện nhắn tin hoặc thông tin khác được cung cấp thông qua trang web này. Không quy định nào trên trang Thông tin pháp lý được dùng để sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ thỏa thuận nào đang có hiệu lực giữa bạn và 3M.

  Mặc dù các điều khoản sử dụng này được áp dụng chung cho tất cả các nội dung trong 3m.com, nhưng trang web này có thể có các thông báo và điều kiện sử dụng độc quyền khác, các điều khoản phải tuân thủ khi áp dụng cho các phần cụ thể của trang web này. Một số phần của trang web này được dành cho các đối tượng ở các nước cụ thể như nêu trong mục tham chiếu quốc gia cụ thể trong phần thông tin tiêu đề trang của trang web (ví dụ, '3M ở Hoa Kỳ', '3M ở Vương Quốc Anh', hoặc '3M ở Úc'). Điều khoản sử dụng cho các trang web của quốc gia cụ thể có thể thay đổi và truy cập được từ trang web của 3M đối với quốc gia cụ thể. 3M có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi các quyền quy định tại Trang Thông tin pháp lý bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang này.

 • Quyền sở hữu trí tuệ khác

  Hãy lưu ý rằng bất kỳ sản phẩm, quá trình hoặc công nghệ nào mô tả trong các tài liệu trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác của 3M và không được cấp phép dưới đây. 3M, logo 3M , Post-it, Scotch, Scotch-Brite, Scotchgard, và Thinsulate, và hầu hết các thương hiệu khác trên trang web này là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của 3M trên toàn thế giới. Các thương hiệu của các bên khác được xác định bất cứ khi nào có thể, và 3M công nhận quyền của họ.

 • Người dùng Chính phủ Hoa Kỳ

  Việc Chính phủ Hoa Kỳ sử dụng, sao chép, hoặc công bố phải tuân theo các hạn chế quy định trong DFARS 252.227-7013 (c)(1)(ii) và FAR 52.227-19 và bất kỳ quy định thừa kế nào khác được áp dụng.

 • Thông báo miễn trừ trách nhiệm

  CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN CHỈ ĐỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN NỘI BỘ, KHÔNG CÓ CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN CHỈNH CỦA THÔNG TIN HAY BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÁC, KỂ CẢ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO 3M CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HAY DO HẬU QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HAY DỰA VÀO THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU CÓ ĐƯỢC TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC TRANG WEB LIÊN KẾT KHÁC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI PHÁT SINH DO TỔN THẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, NGAY CẢ KHI 3M ĐÃ THÔNG BÁO RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP CHẾ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ BẢO ĐẢM VÀ CAM KẾT, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI quý vị.

  Các tài liệu trên trang web này có thể có lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy, và thông tin sẽ được thay đổi, cập nhật và xóa bỏ mà không cần thông báo trước. 3M có thể cải tiến và/hoặc thay đổi sản phẩm và/hoặc các chương trình được mô tả trong tài liệu này bất cứ lúc nào. 3M không đảm bảo rằng trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc sai sót sẽ được khắc phục. 3M không đảm bảo rằng trang web này tương thích với các thiết bị máy tính của quý vị hoặc trang web này hoặc máy chủ không có lỗi hoặc virus, worm hoặc ‘Trojan horse' và 3M không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà bạn có thể phải chịu do các tính năng phá hoại đó.

  Ngoài ra, 3M không cam kết hay bảo đảm về bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể lựa chọn truy cập thông qua trang web này. Các liên kết được 3M cung cấp đến các trang web chỉ để tạo thuận tiện cho quý vị và không được coi là 3M chấp thuận những trang web này hoặc nội dung của các trang web đó.

 • Gửi thông tin cho 3M

  Hãy xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để có thông tin chung. 3M không muốn nhận thông tin mật hoặc thông tin độc quyền của quý vị thông qua trang web này, trừ khi quý vị có thỏa thuận bằng văn bản với 3M liên quan đến việc chia sẻ thông tin đó . Bất kỳ thông tin nào mà 3M nhận được thông qua trang web này, ngoài thông tin cá nhân của quý vị thuộc Chính sách bảo mật của 3M, sẽ được coi là KHÔNG BẢO MẬT. BẰNG CÁCH GỬI THÔNG TIN 3M QUA TRANG WEB NÀY HOẶC CÁCH KHÁC BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ MÀ KHÔNG CÓ THỎA THUẬN BẰNG VĂN BẢN VỚI 3M LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GỬI THÔNG TIN NÀY, QUÝ VỊ HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG 3M CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN NÀY CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO MÀ KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI QUÝ VỊ. Nếu quý vị muốn nhận được thông tin về cách gửi ý tưởng đến 3M, xin vui lòng bấm vào 'Liên hệ với chúng tôi' và yêu cầu bản sao tài liệu "Ý tưởng của bạn".