ĐĨA ĐẾM VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT 3M™ PETRIFILM™, 6421

3M ID UU008196469
  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Đĩa đếm vi khuẩn đường ruột 3M™ Petrifilm™ cung cấp phương pháp hiệu quả về chi phí, tiện lợi và đáng tin cậy để thử nghiệm thiết bị, các vật liệu sống, sản phẩm thức ăn và các mẫu trong môi trường sản xuất chế biến, cũng như thử nghiệm nước đóng chai.

  • Kết quả nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Chính xác, có tính nhất quán
  • Tăng năng xuất lao động