Mặt nạ nửa mặt 3M 6200, sử dụng 2 phin lọc, loại vừa

3M ID 70070315547